Wsparcie finansowe budowy domu i inwestycji powiązanych z jego budową

| Zaktualizowany: Zanim zbudujesz

Dostępnych jest kilka programów wsparcia dla inwestycji prowadzonych w związku z budową domu. Można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki na deszczówkę.

Poniżej zestawiliśmy i krótko scharakteryzowaliśmy dostępne programy wsparcia dla wyżej wymienionych inwestycji:

1. Fotowoltaika – program „Mój prąd”

Beneficjenci:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma i kwota o jaką można się ubiegać:

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

W ramach programu finansowane będą:

 • przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW,służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
 • nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: „Mój prąd”

2. Zbiorniki na deszczówkę i przydomowe oczka wodne – program „Moja woda”

Beneficjenci:

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Forma i kwota o jaką można się ubiegać:

Dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

W ramach programu finansowane będą:

Przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości. Polegające na zakupie, montażu, budowie, uruchomieniu, instalacji takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
 • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: „Moja woda”

3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków lub podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Beneficjenci:

Osoby fizyczne, będące: właścicielami /współwłaścicielami/ lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego. .

Forma i kwota o jaką można się ubiegać:

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 50% kosztów inwestycji. Zależnie od gminy nie więcej niż 4 do 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

W ramach programu finansowane będą:

 • kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne;
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa i/lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej;
 • podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Program jest realizowany na terenie miast i gmin. Szczegółowych informacji należ szukać na stronach urzędów miasta lub gminy.

Przykładowe gminy realizujące program dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków (linki do ogłoszeń o naborze wniosków na dofinansowania):

Informacje o podłączeniu budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Białegostoku:

Oferty dostępnych programów wsparcia ulegają zmianie. O aktualnej ofercie dostępnych dofinansowaniach, szczegółach przyznawania i ich formie szukajmy informacji w Urzędzie Miejskim lub Gminy oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Program „Czyste powietrze” (dotyczy budynków już istniejących, od 2020 roku nie dotyczy nowo budowanych budynków)

Beneficjenci:

Osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Forma i kwota o jaką można się ubiegać:

Dotacja od 10 000 zł do 37 000 zł w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.

W ramach programu finansowane będą:

 • wymiana starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu, (np. powietrzne pompy ciepła, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowe;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • termoizolacja domów oraz wymiana okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: „Czyste powietrze”

Wypełnianie i składanie wniosków:

Na stronach dotyczących programów wsparcia inwestycji znajdziemy informacje jak i gdzie składać wniosek o dofinansowanie oraz wskazówki jak wypełnić wniosek. Podane są również dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jednak w razie wątpliwości można powierzyć wypełnienie wniosku osobom zajmujący kompleksowym przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Poniżej zaproponowaliśmy listę kontaktów gdzie możemy szukać pomocy przy wypełnianiu wniosków.

Lp.LinkKontaktObsługa
1dotosfera.pltel.: 733 313 315
e-mali.: biuro@dotosfera.pl
Ogólnopolska
2bardzoczystepowietrze.plTel.: 727 272 756
e-mail: p.preuss@kp-consulting.pl
Ogólnopolska
3Centrum Rozwoju GospodarczegoCentrum Rozwoju Gospodarczego
ul. Kard. Wyszyńskiego 2/1 lok. 320, 15-888 Białystok
tel.: +48 85 741 70 36
+48 609 892 880
e-mail: biuro@crg.pl
Regionalna
4czystepowietrze.eutel.: 517 341 737
tel.: 517 023 670e-mail: info@czystepowietrze.eu
 
5Program „Czyste Powietrze”, przygotowanie wnioskówtel.: 500016300Regionalna
6Biznesplan, dotacje z PUP, program Wsparcie w Starcie i innetel.: 506 633 621 ŁomżaRegionalna

Eko-kredyty hipoteczne:

Wsparcie przy budowie domu może być również eko kredyt hipoteczny oferowany przez niektóre banki:

O szczegółach oferty eko-kredytów uzyskamy informację w lokalnych placówkach banków.

W przypadku eko-kredytu w stosunku do standardowego kredytu hipotecznego uzyskamy m. in. atrakcyjniejsze warunki oprocentowania i prowizji. Aby uzyskać taki kredyt, budowany dom musi spełniać warunki domu ekologicznego przedstawione w warunkach oferty kredytowej.

Zajmujemy się sprawami budowlanymi od lat. Znamy urzędników, ich podejście i wiemy jak z nimi rozmawiać. Papierologia również nie ma przed nami tajemnic.

Jeśli planujesz budowę domu, to…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *